• +9821-26420934

به گروه مهندسی لناوا خوش آمدید!

مجموعه سرویس و نگهداری ساختمانی آس

مجموعه سرویس و نگهداری آس اموری از قبیل تنظیم اساسنامه، بیمه های لازم در ساختمان، آتش سوزی و سیل و زلزله آسانسور و غیره را بر عهده دارد.