شرکت بازرگانی آرتا تجارت قوام

این شرکت خدمات مربوط به مجازی‌سازی و شبکه را از لناوا دریافت کرده است.